ECO

ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้นและทรัพยากรบางอย่างบนโลกก็อาจจะใช้แล้วหมดไปไม่สามารถที่จะหาใหม่ หรือผลิตมันออกมาได้อีกแล้วดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ในด้านต่างๆ ซึ่งมีการให้ความสนใจทั่วโลกและพร้อมที่จะดำเนินการไปด้วยกันทุกวันนี้เราจะต้องทำให้วิถีชีวิตประจำวันของเรา และทรัพยากรต่างๆ นั้นเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดมลพิษเกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่าลืมว่าการทำให้มันเป็นระบบนั้นจะรณรงค์ได้อย่างไรถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่เห็นด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถึงเขาจะเห็นด้วย แต่เราจะทำยังไงให้ระบบที่ถูกเรียกว่า Eco นั้นสามารถสร้างฐานการผลิตได้เหมือนเดิม และประหยัดมากกว่าเดิมโดยที่ไม่เกิดผลเสียต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประหยัดอย่างเช่นรถอีโคคาร์ที่ถูกนำมาใช้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราได้เริ่มที่จะใช้รถยนต์ที่ประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีการออกนโยบายเพื่อมาพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยทุกวันนี้ในหลายๆ ภาคได้ให้ความสนใจและเริ่มเห็นความสำคัญองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกันเริ่มเข้ามาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทำอุตสาหกรรมพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมของเรานั้นเริ่มเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงได้เริ่มมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาและดูแลขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานตามแผนและมันจะได้เป็นอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศ เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันให้หมดและมันจะได้มีการพัฒนา เพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วยไม่ต้องบอกเลยว่ามันได้ถูกพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการวางเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

มันไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดที่ไม่สามารถทำได้แต่มันคือแนวคิดที่สามารถทำได้ขึ้นจริง และมันได้ถูกนำมาใช้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือชุมชนมันจะสร้างความสมดุล และมันจะช่วยพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจ เราจะเห็นได้ว่าการที่ลงงานอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกับการใช้แบบเชิงนิเวศจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเช่นสิ่งที่โรงงานปล่อยของเสียออกมาและทำให้ระบบนิเวศเสีย และเพื่อที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือจำเป็นจะต้องขอให้ทุกคนนั้นให้ความร่วมมือสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการกำจัดของเสียจากโรงงาน ซึ่งสำหรับบางที่แล้วของเสียจำสำหรับโรงงานมันเป็นผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังนั้นมันจึงเป็นวิธีที่น่าสนใจเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนของจะให้กลายมาเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมได้มากที่สุด

  • ลดการเกิดของเสียและสิ่งที่ต้องบำบัดหรือกำจัดได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง
  • เพิ่มมูลค่าของสินค้าและเปลี่ยนของเสียให้มาอยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
  • ลดมลพิษและช่วยสิ่งแวดล้อม
  • ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประโยชน์ที่ได้จาก ECO

eco ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนยาวนานมามากและทุกวันนี้ยิ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นและสิ้นเปลืองมากขึ้น และทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นบางทีมันก็มีอยู่จำกัด ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันลดความต้องการทางธรรมชาติ เพื่อที่จะได้คงอยู่ของสิ่งแวดล้อม และการเกิดของเสียมลภาวะที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์แล้วทุกวันนี้มนุษย์ได้มีการทำลายเศษพลาสติก หรือสิ่งที่ย่อยสลายได้ยากโดยการฝังกลบ ดังนั้นระบบนี้จะช่วยในการลดปริมาณของเสียและที่สำคัญเลยมันช่วยประหยัดในด้านต่างๆ พร้อมทั้งอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมันเป็นการเกิดมลพิษทางอากาศทุกสิ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษ ดังนั้นจึงมีการทำให้เกิดการใช้ที่ลดลงและหาพลังงานทดแทนเข้ามาเพื่อให้มีความยั่งยืน

ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม

มันจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบถ้ามีการใช้อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มันจะเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยยังเช่นมันอาจจะเพิ่มการขยายโอกาสทางธุรกิจของท้องถิ่นมากขึ้น และมันก็จะมีงานมากยิ่งขึ้นในชุมชนหรือมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงสิ่งที่ตามมาหลังจากที่มีอุตสาหกรรมก็คือมลพิษที่มีสิ่งที่ไม่ดีลอยอยู่ในอากาศ การที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะเป็นตัวช่วยลดพวกนี้และทำให้ชุมชนในละแวกนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นถ้าสิ่งแวดล้อมดีแล้วด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจก็ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงจิตสำนึกที่เจ้าของโรงงานจะต้องมีความรับผิดชอบและเกิดความเสียหายแก่ชุมชน และเราจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าโรงงานที่เข้ามาจะทำตามนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และลดของเสียจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งในระยะยาว มันจะเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่สร้างงานแต่มันยังไม่สร้างมลภาวะอีกด้วย

ประโยชน์ต่อโรงงานและเศรษฐกิจ

ต้องบอกอย่างนี้ว่าในการจัดตั้งหรือนำนโยบายมาใช้ ซึ่งมันเป็นการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมันเป็นตัวเลือกที่ดีสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี และถ้ายิ่งสามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมากแล้วด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถเติบโต และมีผลกำไรที่มากขึ้นด้วยตามไปเช่นกันส่วนใหญ่แล้วการลดต้นทุนการผลิต โดยการนำของเสียที่นำมารีไซเคิลนำไปผลิตใหม่นั้น มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะไม่เหลือเป็นของที่ไม่ใช้และนำไปทิ้ง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้วัตถุดิบอีกด้วย และถ้ายิ่งมีระบบปรับปรุงที่สามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเข้าไปใหญ่ พร้อมทั้งมันจะทำให้พนักงานนั้นมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย แล้วมันจะส่งผลทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับโรงงานเลยก็คือ เหมือนเป็นการโฆษณาตัวเองเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัทให้ดูดีมากยิ่งขึ้น

ถ้าจะให้พูดถึงการอีโคแล้วก็ทุกคนคงจะนึกถึงในรูปแบบต่างๆ เพราะมันมีอยู่หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุมารีไซเคิลหรือการนำมาหมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้มันสามารถได้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดหรือว่าการนำมาซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟู และนำกลับมาใช้มันก็เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นกันรวมทั้งถึงนำของที่ทิ้งแล้วทำเสร็จต่างๆ นำมาประดิษฐ์หรือนำมันมาใช้ใหม่ให้มันเกิดประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ถือว่าเป็นการทำ Eco เช่นเดียวกันฉะนั้นทุกวันนี้เราสามารถช่วยลดการใช้พลังงานต่างๆ และมลภาวะต่างๆ ได้อย่างเช่นแค่คุณจะไปซื้ออะไรคุณแค่ไม่ขอถุงพลาสติกและคุณพกถุงผ้าไปแทนนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือโลกแล้ว และอีกอย่างถ้าทุกคนยิ่งช่วยกันมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะต่อให้มีคนเพียงกลุ่มเดียวช่วยกันมันก็ไม่เป็นผลดังนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องช่วยกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น